Etik Politikası

Etik ilkelere yönelik olarak meydana gelecek aykırılıklarda “Yönetim Kurulu”  gereken uygulamayı yapacaktır.

İş dünyasında kâr amaçlı faaliyet gösteren kurum ve kurum çalışanlarının, kurum içinde veya dışında; diğer çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kuruluşları, rakipler ve tüm toplumla ilişkilerinde ve yaptıkları işlerde öncelik verdikleri ilkeler ve üstlendikleri sorumluluklardır.

 1. ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ
 • Aquapick Türkiye’nin iş yapma anlayışında ‘doğruluk’ ilkesi vazgeçilmezdir. Grup şirketlerinin birbirleriyle, çalışanlarıyla, müşterileriyle, tedarikçileriyle, ortaklarıyla, hissedarlarıyla ve toplumla olan ilişkileri açıklık ve dürüstlük temelinde sürdürülür.
 • Aquapick Türkiye, yasalara ve etik kurallara bağlılığının gereği olan yükümlülükleri her koşulda yerine getirir. Dahası, bunların uygulanmasından kendisini sorumlu tutar. Yasaların, yönetmeliklerin, şirket prensiplerinin, etik kuralların ihlali de dahil olmak üzere, kuşku uyandıran konuların açıklığa kavuşturulmasını sağlar.
 • Müşteri odaklı faaliyet göstermek, STELA Grup kültürünün önemli bir parçasıdır. Aquapick Türkiye, sahip olduğu müşteri bağlılığının; müşteri ihtiyaçlarına cevap verme yönündeki azminden, etik kurallara bağlılığından ve sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerden kaynaklandığına inanır.

 1. SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ
 • Aquapick Türkiye, sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun sağlık, refah ve mutluluğuna yönelik faaliyetler içerisinde yer almayı bir görev kabul eder.
 • Aquapick Türkiye, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunur.
 • Aquapick Türkiye, çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.
 • Aquapick Türkiye çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve özürlülerin hayatlarına olumlu katkı yapmayı hedefler. Bu konulara duyarlı olduğunu vurgular. Bu konulardaki geliştirici projelere destek verir.

 1. POZİTİF İŞ İLİŞKİLERİ, TARAFSIZLIK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
 • Aquapick Türkiye, çalışanları/müşterileri/tedarikçileri/ortakları/hissedarları ve toplumla olan ilişkilerinde saygılı davranışa önem verir. İlişkide olduğu tüm bireylere hak ettikleri onurlu davranışı gösterir.
 • Aquapick Türkiye, tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur.
 • Aquapick Türkiye, Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerine, insan haklarına saygılı ve bağlıdır.
 • Aquapick Türkiye, temsilci, avukat, aracı, danışman gibi kişilerin seçimi ve görevlendirilmesinde iş dürüstlüğünü, güvenilirliğini, tarafsızlığını ve hukuka bağlılıklarını temel esas olarak alır.
 • Aquapick Türkiye, iş yaparken tarafsız, adilane kararlar verilmesini engelleyecek veya böyle bir görüntü yaratacak her türlü ilişkiden, etkiden ve etkinlikten uzak durur.
 • Aquapick Türkiye, çalışanlarının çeşitliliğine önem verir, her bir bireyin kişisel özelliklerine, kişiliğine saygı gösterir ve bu davranışın tüm çalışanlarca benimsenerek uygulanmasını sağlar.
 • Aquapick Türkiye, çalışanlarının önerilerini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür.

 1. TEDARİKÇİ VE RAKİPLERLE İLİŞKİLER
 • Aquapick Türkiye, rekabetin korunması ile ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) ve yetkili mercilerin kararlarına uyar.
 • Aquapick Türkiye, basında rakipleri ve onların yöneticileri aleyhine isim vererek olumsuz beyanatta bulunmaz.
 • Aquapick Türkiye, müşterilerinin boykotu amacıyla rakip firmalarla bağlantı kurup anlaşma yapmaz.
 • Aquapick Türkiye, yeni rakiplerin engellenmesi, ürün fiyatlarında sabitlenmeye gidilmesi, bölge/pazar/müşteri paylaşılması gibi konularda rakip firmalarla bağlantı kurup anlaşma yapmaz.
 • Aquapick Türkiye, diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, hiçbir zaman etik olmayan veya yasadışı yollara başvurmaz, çalışanlarının bu yollara başvurmalarını engeller. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklâm, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görmez.
 • Aquapick Türkiye, rakip firmada kritik pozisyonda görevli bir çalışanın birinci derece akrabasını (eş, kardeş, çocuk, anne-baba), şirketlerindeki kritik pozisyonlarda görevlendirmez.

 1. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
 • Aquapick Türkiye, şirketlerinden ya da ürün tüketiciye ulaşana kadar ki kanallardan kaynaklanan, her türlü ürün sorununu hızla giderir, bu konuda ulaşılabilirdir, tüketici mağduriyetlerini önler.
 • Aquapick Türkiye, ürün kalitesini, tüketici beklentisinin de ötesine taşımaya çalışır.
 • Aquapick Türkiye, müşteri memnuniyetini öngören küresel ve yerel anlayış ile hizmet veren, faaliyet gösterdiği toplumun örf ve adetlerine uyum gösteren bir yapıyı oluşturmaya odaklanır.

 1. ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ
 • Aquapick Türkiye, ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam bir uyum içerisinde, yasal düzenlemelerin oluşmasında etkinlik göstererek, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarımız üzerinde tam bir koruma sağlayarak kurumsal kimliğimiz ile hızlı ve sağlıklı büyüme hedefimizi gerçekleştirir.
 • Aquapick, TSE gibi ulusal ve XXXX (SAHİP OLDUĞUMUZ TÜM STANDARTLAR EKLENMELİ) gibi uluslar arası kalite standartlarına göre faaliyetlerini yürütür, sahip olduğu kalite belgelerine tüm çalışanlarıyla birlikte sahip çıkar.
 • Dünyada teknoloji hızla gelişmekte ve insan hayatına ‘fayda’ sağlayıcı yeni ürünler ve yeni buluşlar ortaya çıkartmaktadır. Aquapick etik yaklaşımı, bireylerin hayatına katkı sağlayacak, onların daha iyi yaşamalarını destekleyecek teknolojileri öncü firma olarak kullanmak, bu teknolojilerle fayda sağlayıcı ürünler üretmektir.
 • Aquapick, ürünlerinde insan sağlığına zararlı olduğu bilinen katkı malzemesi kullanmaz, ürünlerinin tüm içeriğini ambalajı üzerinde açıkça belirtir.
 • Aquapick, ürünlerinin üretim ve pazarlama sürecinde, sağlık ve hijyen disiplinine mutlak anlamda özen gösterir.
 • Aquapick, müşteri ve tüketicilerine zarar verecek ve/veya onları yanıltacak ürün veya hizmet sunmaz.

 1. ÇALIŞAN HAKLARI VE İŞ GÜVENLİĞİ
 • Aquapick Türkiye, çalışanlarının özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesini sağlar.
 • Aquapick Türkiye, iş hedefleri ve şirketin rekabet gücünün yanı sıra, çalışanlarının kişisel gelişimini önemser ve bu yönde adımlar atar.
 • Aquapick Türkiye, çalışanlarına dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven, sorumluluk gibi değerlerin hakim olduğu; her çalışanın kendini ifade edebileceği ve geliştirebileceği, verimli ve mutlu bir çalışma ortamı sunar.
 • Aquapick Türkiye, çalışanlarının gönüllü katılım esasına dayalı sosyal faaliyetlerde bulunmalarını destekler.
 • Aquapick Türkiye, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü teçhizat ve prosedür ile önlemler alır.

 1. HİSSEDAR MENFAATİNİN KORUNMASI
 • Aquapick Türkiye, şirket hisselerinin alınıp satılmasında; hukuka uygunluk ve güvenilirliği sağlayarak, hissedarlarının menfaatlerini ve görüşlerini dikkate alır, ahlaki değerlere riayet eder, spekülasyonlara meydan vermez, cari mevzuatın getirdiği kısıtlamalara uyar ve şeffaftır.
 • Aquapick Türkiye, sürdürülebilir karlılığı göz önünde bulundurarak yatırım yapar ve mevcut yatırımlarını verimli bir şekilde yönetir.
 • Aquapick Türkiye, şirket itibar ve değerini korumak için, operasyonlarını kanunlara ve kurumsal etiğe uygun olarak tasarlar / yürütür.

 1. AYRIMCILIK VE TACİZ
 • Aquapick Türkiye, herhangi bir çalışanının cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesini ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez.
 • Aquapick Türkiye, herhangi bir çalışanının ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalmasını ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez.
 • Aquapick Türkiye, tüm kişilere/kuruluşlara dil/din/ırk/cinsiyet/kültür/bakış açısı ayrımı gözetmeksizin aynı mesafede durur. Farklılıkların hoşgörü ile karşılandığı ve kabul edildiği bir çalışma ortamı sunar. Aquapick çalışanlarından da bu şekilde davranmaları beklenir.

 1. BİLGİ GÜVENLİĞİ
 • Aquapick Türkiye, patent, ticari sır, telif hakları, isim ve marka vb. fikri mülkiyetlerini koruduğu gibi, rakiplerinin fikri mülkiyet haklarına da saygı gösterir.
 • Aquapick Türkiye, müşterilerinin, çalışanlarının ve iş başvurusu yapan adayların bilgilerini (ticari, kişisel vb.) gizler/korur.

 1. KAMU KURULUŞLARI VE TOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMESİ
 • Aquapick Türkiye, satış ve pazarlama faaliyetlerinde yanlış, yalan ya da aldatıcı reklâm vermez, yalan beyanda bulunmaz.
 • Aquapick Türkiye, yaptığı tüm bildirimler ile kamuya ve hissedarlarına doğru, anlaşılır ve zamanında bilgi sunar.
 • Aquapick Türkiye, sermaye piyasasında işlem gören yatırım araçlarının değerine etki edebilecek her türlü bilgi, gelişme ve değişikliği, mevzuat ile uyumlu ve de belirlenen süreler içerisinde kamuya duyurur.
 • Aquapick Türkiye, tüm kamu kuruluşları ile iletişimini, zamanında, doğru ve anlaşılır bir biçimde yapar.

 1. YASALARA UYMA
 • Aquapick Türkiye, yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerini / işlemlerini ulusal ve uluslar arası mevzuat çerçevesinde yürütür, yasalarla belirlenen düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılır bilgileri zamanında sunar.
 • Aquapick Türkiye, vergi kaçırma, yolsuzluk, rüşvet teklif etme, mali raporlarda devleti yanıltma vb. faaliyetler içerisinde yer almaz.

 1. Hediye Kabulü ve Hediye Verilmesi:
 • Aquapick Türkiye, ilişkide bulunduğu şirketlere/çalışanlara hediye amacının ötesine geçebilecek (karşı tarafın tarafsızlığına gölge düşürebilecek / maddi değeri yüksek), tarafları zor durumda bırakacak hediyeler vermez, bu gibi hediyeleri kabul etmez.

 1. ÇEVRE
 • Aquapick Türkiye kendi çalışmalarında ve iş ortaklarının çalışmalarında çevreyi korumaya azami özen gösterir.
 • Aquapick Türkiye, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller.
 • Aquapick Türkiye, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme imkânlarını araştırır ve işletmelerinde bu kazanımlardan yararlanır.
 • Aquapick Türkiye, çalışanlarına çevre bilinci kazandırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunur.

 1. ETİK DIŞI DURUMLARIN BİLDİRİMİ SORUMLULUĞU

Bu ilkeler, internet ve e-mail de dahil medya ile olan tüm Şirket içi ve Şirket dışı her tür iletişimde uygulanır. Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır. Bu kurallara uyumun takibi yapılır. Aykırılıklar tespit edilmesi halinde Disiplin Kurulu’na başvurulur.

Aquapick Türkiye Etik Bildirim ve Danışma

Soru ve bildirimleriniz için Aquapick Türkiye’ye ulaşabilirsiniz.
E-posta: aquapicktr@gmail.com
Telefon: 0539 812 18 46